รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบแห่งชาติ ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม และผู้อนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564

News
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพล ชาวนา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบแห่งชาติ ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม และผู้อนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 รางวัลมณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยาม สาขา รางวัลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น จากหม่อมหลวงสุธีเทพจรูญโรจน์ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564💢
: ภาพข่าวจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร