พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 “VRU SCHOLARSHIP 2021“

News

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 “VRU SCHOLARSHIP 2021 ” ให้แก่นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี และผู้มอบทุนการศึกษา นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์