มรภ.วไลยอลงกรณ์ ตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง”

News
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้เป็นประธานการในการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2564 โดยมีพิธีตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง” โดยในช่วงเช้า ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ หลังจากนั้น จึงได้ นิมนต์พระสงฆ์ ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยได้จัดงาน ณ บริเวณเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร