คณะผู้บริหารร่วมทำกิจกรรม Thai National Flag Day

News

 

 

 

วันที่ 28 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารร่วมทำกิจกรรม Thai National Flag Day ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย Thai National Flag Day และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรกโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี คณะผู้บริหาร ทำกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย Thai National Flag Day พร้อมทั้งประดับธงชาติตามสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #http://info.vru.ac.th/?p=2763