พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย

News

วันที่ 1 กันยายน 2564 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการตรวจเยี่ยม โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการประชุมตรวจเยี่ยมผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Meeting ณ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งท่านได้ให้แนวคิดและหลักการแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน โดยมีประเด็นหลักๆ 3 ประเด็น ดังนี้
.
1.การจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์โควิด
2.การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด
3.การขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด
.