พิธี MOU โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

News
วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว