มรภ.วไลยอลงกรณ์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ภูมิภาคตะวันออก

News

 

 

  

 

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์(มรวอ.) ประธานกรรมการการแข่งขันเปิดการแข่งขัน U2T แฮกกาธอน (Hackathon) ภูมิภาค ภาคตะวันออก โดยการแข่งขัน แฮกกาธอน (Hackathon) เป็นแนวความคิดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานจาก อว.กว่า 60,000 คน มาร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน หลังจากได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพตามความต้องการในพื้นที่จริงกว่า 3,000 ตำบล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ให้กับพื้นที่และสามารถปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การยกระดับการท่องเที่ยว 2.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 3.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และ 4.ศิลปวัฒนธรรม โดยตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 300 ทีม หรือ 2,000 คน และให้สถาบันอุดมศึกษา 8 เครือข่ายทั่วประเทศ จัดแข่งขันระดับภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Hackathon ภูมิภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดนครนายก รวมทั้งหมด 41 ทีม โดยจัดการแข่งขันผ่านระบบ Zoom ซึ่งจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 #http://info.vru.ac.th/?p=2560 #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น