กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี (VRU KM Day 2021)

News

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี (VRU KM Day 2021) “การยกระดับการจัดการความรู้ สู่มาตรฐานสากล (KM ISO 3040 : 2018) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive” ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZoomMeeting
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร