พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

News

 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (VALAYA LAND) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์