ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 (เรียนจันทร์-ศุกร์) ผ่านระบบออนไลน์

News
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ในการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้โอวาทในครั้งนี้ ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเพรชบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์