ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับกองทัพบก

News
วันที่ 20 มิถุนายน 2564 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี และผศ. ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 19 ณ มณฑลทหารบกที่ 19 จังหวัดสระแก้ว