ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานEdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564

News
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานEdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในวาระต่างๆ โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน EdPEx และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ณ ห้องประชุม 409 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์