U2T HACKATHON 2021

News
📣เปิดรับสมัครทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
—————————————————–
👬ทีมละ 5-7 คน
📝จัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่
📈Creative Economy
💻Technology/Health Care
🍀Circular Economy
🖼Art and Culture
—————————————————–
📍เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึง 10 มิถุนายน 2564
🌏 สมัครออนไลน์ |https://forms.gle/HnFkhaUvuf74rXGn8
—————————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โทร. 02-909-3026
อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ โทร. 089-893-4808