การประชุม EdPEx

News

 

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธาน “การประชุม EdPEx” ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #http://info.vru.ac.th/?p=2269