ทรงพระเจริญ

News

 

ทรงพระเจริญ
29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์