ด้วยความห่วงใย จากใจวไลยอลงกรณ์

News
“ด้วยความห่วงใย จากใจวไลยอลงกรณ์”
ทีมงานเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ได้เข้าทำการฉีดพ่นยาเพื่อป้องกัน ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา โควิค-19 ตามอาคารต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน