ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง EdPEx

News
วันที่ 22 เมษายน 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง EdPEx โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัยในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม และหารือแนวทางการเขียนรายงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม Lecther 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์