งานส่งเสริมคุณภาพร่วมพิธีรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจ

News
  
วันที่ 21 เมษายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และงานส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมและปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการรับมอบ จาก บริษัท อินโนเวชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร