“ด้วยความห่วงใย จากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ COVID -19 ไปด้วยกัน”

News สาระความรู้และมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19


(วันที่ 20 เมษายน 2564) สัมภาษณ์สด ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี “ด้วยความห่วงใย จากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ COVID -19 ไปด้วยกัน”