ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

News
 
วันที่ 20 เมษายน 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามผล และหารือเกี่ยวกับรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการรายงานผลในระบบพร้อมรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์