กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก

News
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์