อบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning

News
วันที่ 2 เมษายน 2564 ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการอบรม “เรื่องการอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาครูประจำการในท้องถิ่นให้สามารถสร้าง และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมและนำเสนอในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ครู และผู้จัดการพื้นที่ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และสามารถพัฒนาเครื่องมือที่นำไปใช้ในการพัฒนานักเรียน โดยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager) กรรมการของมหาวิทยาลัย จำนวน 93 คน ครูจากโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาจำนวน 48 คน และอาจารย์นักพัฒนาเชิงพื้นที่ 10 คน ซึ่งได้จัดการอบรม ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนคร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร