ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน

News

วันที่ 1 เมษายน 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบันประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์