ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

News

วันที่ 1 เมษายน 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำกับบุคลากรใหม่ ที่ได้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบริบทของการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการบริหารและพัฒนางานของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดปฐมนิเทศครั้งนี้ดำเนินการ โดยงานบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม 15-409
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร