หารือกิจกรรมความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

News
วันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าพบ ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เข้าหารือกิจกรรมความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์