ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ

News
วันที่ 18 มีนาคม 2564 ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านงบประมาณเเละการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานการประชุม คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระการประชุมในเรื่องของโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดชุมชนและธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่อุทัยธานี และโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร เรียนรวมวิทยาศาสตร์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร