มรภ.วไลยอลงกรณ์เจ้าภาพจัด โครงการอบรม “แกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มรภ.ราชภัฏเขตภาคกลาง

News
   
วันที่ 3 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดโครงการอบรม “แกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มรภ.ราชภัฏเขตภาคกลาง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผล ทั้งสามารถมองเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ พัฒนาทักษะในการสื่อสาร องค์ความรู้ เพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม เป็นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer) ซึ่งครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 203 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร คณะทำงาน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน และ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะทำงาน เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร