“วไลยอลงกรณ์ จัดอบรมออนไลน์ TQA Smart-Ex ครั้งที่ 2 และ 3”

News

 

 

 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #valaya ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่่งได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวลีพร ธนาธิคม วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้บรรยายและให้ความรู้ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดอบรมออนไลน์ ในครั้งนี้บุคลากร ตัวแทนของสำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง scc 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 #www.vru.ac.th #valaya #vru #V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness_ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like_to_learn_สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive_ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง