“วิทยาลัยดุสิตธานีดูงานวไลยอลงกรณ์”

News
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก วิทยาลัยดุสิตธานี โดยมี Mr. Frouke Gerbens, Rector พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้ามาศึกษาดูงาน ด้านสถานที่ในการเรียนการสอน การให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ #valaya ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ นำชมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติสถานที่ส่วนจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมของนักศึกษา ของ อาคารปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการด้วย
cr.ภาพจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ