แสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา

วันที่ 24 มีนาคม 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี กล่วเปิดงานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา สาขาทัศนศิลป์ โดยการมีแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถชมผลงานดังกล่าวได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.