ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(U2T)

News
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ) U2T” #valaya เพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์