“เอ-ส้ม นักตบทีมชาติไทย ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดกรรมการจัดการ “

News

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ #valaya มอบโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดกรรมการจัดการ ในโอกาสครบรอบ 12 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ให้แก่ นางสาววรภัสสร รดารงค์ และ นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน เป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดทีมชาติไทย (ทีมหญิง) พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และ ประเทศไทย ในการเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดในรายการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ทวีป และระดับโลก😁
cr.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ