การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่2/2564

News
 


“การประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่2/2564”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่2/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2564 การดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนมกราคม 2564 รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเสนอภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) ระดับคณะ ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร