มรภ.วไลยอลงกรณ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2564

News
 
“มรภ.วไลยอลงกรณ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2564”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ว่า ตามเจตนารมณ์ 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชนนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ในด้านความโปร่งใส ต่อสาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ด้านความรับผิดชอบ ผู้บริหารและบุคลากร มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนโดยเคร่งครัด ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร วัฒนธรรมการทำงานของมหาวิทยาลัย ด้วยการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเอง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สุดท้ายคือด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน สามารถเผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ชัดเจน
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร