ประชุม ITA 2/2564

News
ประชุม ITA 2/2564
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมหารือในวาระต่างๆ โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ รายงานสรุป ข้อแตกต่างของคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergrity and Transparency Assessment : OIT) ของผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย และการจัดส่งข้อมูลให้แอดมินระบบITAS ของมหาวิทยาลัย การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergrity and Transparency Assessment : OIT) ของหน่วยงาน และการจัดส่งข้อมูลกลับอาจารย์ที่ปรึกษา
การรายงานผลเบื้องต้นรายตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัย (การกำกับ ติดตาม) ปฏิทินดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 โดยจัดการประชุม ณ ห้อง 1001 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์