อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

News
“อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) โดยการอบรม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เมษา นวลศรี และ อาจารย์ ดร.ไตรมาศ พูลผล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ และ อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่ วิทยากรบรรยาย(ออนไลน์) ได้บรรยาย เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการจัดอบรมสำหรับตรวจและให้คะแนนผ่าน Google Classroom ,ผลลัพธ์การเขียนแผนธุรกิจสำหรับส่งประกวดของโครงการ ,แนวทางการประกอบธุรกิจให้สำเร็จในยุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดาวโหลดรูปเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/138VcAq8UFAR9ptxjufsRWhsHcxT…