มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท ไอเสิร์ฟ พลัส จำกัด

News
“มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท ไอเสิร์ฟ พลัส จำกัด”
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไอเสิร์ฟ พลัส จำกัด โดยนางสาวศิริพา นันทกิจ กรรมการผู้จัดการ ได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนให้กับนักเรียนและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาความรู้ ทักษะด้านวิชาการ เพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้เกิดประสบการณ์ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดหารายได้สนับสนุนการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ Uni learning Center & Sand box อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ (scc)
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร