มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T

News
วันที่ 1 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ณ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี