อบรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ

News
 
วันที่ 29 มกราคม 2564 ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานเปิดการอบรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดโดยชมอาหารเพื่อสุขภาพ ในโครงการ Happy work place องค์กรสร้างสุข ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการการรับประทานอาหารอย่างไรให้ร่างกายได้รับประโยชน์ ไม่เป็นโรคอ้วน ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังได้รับการสาธิตการทำอาหารจากเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับผู้เข้าอบรมอีกด้วย