ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

สาระความรู้และมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564