องคมนตรี ร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกลุ่ม มรภ.

News
 องคมนตรี ร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกลุ่ม มรภ.
  วันที่ 24 ธ.ค.63 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 – 2570 เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้เสริมหนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยคำนึงถึงการรองรับปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้นำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ที่ได้ร่วมจัดทำและดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 มาเป็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จ และใช้กระบวนการตามแบบของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้านสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแผนระดับ 3 ตามมติ ค.ร.ม. วันที่ 4 ธ.ค. 2660
  ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาภายใต้พันธกิจตาม พ.ร.บ. จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม