ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563