เกี่ยวข้าวเพื่อการเรียนรู้ 63

News

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าว โดยมี ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดี คณะครุศาสตร์ ,ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ รวมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาครุศาสตร์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณแปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร