“โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ”

News

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับผู้บริหาร” ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#A _Activenessทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#A_Adaptiveปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#A_Acceptance and Friendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร