คณะและหลักสูตร

คณะครุศาสตร์

             คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ มีภารกิจหลักสำคัญคือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

http://edu.vru.ac.th

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

 •  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปกติและภาษาอังกฤษ)

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม เป็นคณะที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

http://sci.vru.ac.th/SC/

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ ชำนาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยและได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 โดยมีบทบัญญัติในมาตรา 7 และ 8

http://itec.vru.ac.th/index1.htm

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 •  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
 •  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิสวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

            คณะเทคโนโลยีการเกษตร สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล อีกทั้งยังเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร แก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

http://agri.vru.ac.th/index.html

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
    แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
    แขนงวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี เป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน การศึกษา  สามารถไปประกอบอาชีพเป็น นักพัฒนาชุมชน นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ผู้สร้างสรรค์งานดนตรี งานสื่อสารมวลชน  บรรณารักษ์  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักออกแบบตกแต่งภายใน /ภายนอก ผู้พิพากษา ตำรวจนิติกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย นักการเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ฯลฯ

http://huso.vru.ac.th/

     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)

 •   สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาดนตรีสากล

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. )

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

 

คณะวิทยาการจัดการ

             คณะวิทยาการเป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน  จัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาทุกระดับปริญญาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ตำรา และการบริการวิชาการ

http://fms.vru.ac.th/home1.html

         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณพิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) 
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุฯ)

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

             คณะสาธารณสุขศาสตร์  เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของสังคมและตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา ป้อนบุคลากรมืออาชีพให้กับสถานประกอบการด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน รับผู้จบการศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และระดับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
ติดต่อสอบถาม 02-529-3850  หรือ  086-542-9612
โทรสาร 02-909-1994
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

             วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้พัฒนาและประยุกต์ นำหลักการ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งระดับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรทางด้านนวัตกรรมการจัดการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีมาตรฐาน คล่องตัวยืดหยุ่น รวดเร็ว

http://cim.vru.ac.th/

หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม

 

บัณฑิตวิทยาลัย

             บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลายหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ศึกษา

http://grad.vru.ac.th/

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 •  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรรัฐประศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา