วิดีโอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ เปิดอาคาร”สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะครุศาสตร์

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะวิทยาการจัดการ

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14

Smart Farm ฟาร์มอัศฉริยะ 2

Smart Farm ฟาร์มอัศฉริยะ 1

เรียนรู้ที่แปลงนา

โครงการ Valaya-ITA Day 2018

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร วไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปี 60

แชมป์โอลิมปิกหุ่นยนต์ 2017

เด็กวิทย์ฯ คนเก่ง

คนเด่น vru พูดคุยกับคนเก่งจากดนตรีสากลวไลยอลงกรณ์

มุทิตาจิต อธิการ สมบัติ

พระบรมสารีริกธาตุ