วิดีโอ

นักวอลเลย์บอล ชายหาด รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ FIVB BEACH VOLLEYBALL WORLD TOUR SMM

ถ่ายทอดสด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิดงานประชุมวิชาการฯ 24 พ.ค. 61

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์จัดแถลงข่าว “ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

“ม.วไลยฯ แถลงข่าวการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ ครั้งที่ 5”

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ เปิดอาคาร”สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะครุศาสตร์

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” ทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะวิทยาการจัดการ

“เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14” คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14

Smart Farm ฟาร์มอัศฉริยะ 2

Smart Farm ฟาร์มอัศฉริยะ 1

เรียนรู้ที่แปลงนา

โครงการ Valaya-ITA Day 2018

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร วไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปี 60