วิดีโอ

ปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

ประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ

Productive Learning

พิธีสักการะสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2562

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560

The futuer of university and Reinventing VRU

ทรงพระเจริญ

“ตุ้มฝ้ายขาวโห่ยาวผูกเสี่ยว”

“สืบสานศิลป์ ครั้งที่ 4”

“พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี”

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(SUN Thailand) 1/62

รายการคนเด่น VRU ตอน ศิษย์เก่านักพัฒนาท้องถิ่น นายเอนก สมบุญ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก

“4 ดี วิถีพอเพียง”

0:12 / 17:35 “การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย Green Youth”

“ดวลศิลป์”

การเเสดงชุด “ผุศ”

“หุ่นคน เชิดหุ่นคน”

“เพลงทรงเครื่อง”