เกี่ยวกับเรา

งานสื่อสารองค์กรและการตลาด (งานประชาสัมพันธ์) งานสื่อสารองค์กรและการตลาด เดิมชื่อ งานประชาสัมพันธ์ ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนตามการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานและดำเนินการ เผยแพร่งานด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานด้านการตลาดซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลภายในและภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เตรียมพร้อมในการเข้ามาศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปีตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ติดตามวิเคราะห์ข่าวสารเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายและบริหารข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารองค์กร สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมน ท้องถิ่น รวมทั้งให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์และการผลิตสื่อประเภทต่างๆ

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงรุกขององค์กร

ค่านิยมหลักขององค์กร
 1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
 3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
 5. มีจิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)
  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัมนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล   ระเบียบ/ข้อบังคับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง/ การให้บริการ  
งานสื่อสารองค์กรและการตลาด (งานประชาสัมพันธ์)           งานสื่อสารองค์กรและการตลาด เดิมชื่อ งานประชาสัมพันธ์ ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนตามการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานและดำเนินการ เผยแพร่งานด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานด้านการตลาดซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลภายในและภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เตรียมพร้อมในการเข้ามาศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปีตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ติดตามวิเคราะห์ข่าวสารเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายและบริหารข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารองค์กร สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมน ท้องถิ่น รวมทั้งให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์และการผลิตสื่อประเภทต่างๆ
พันธกิจ งานสื่อสารองค์กรและการตลาดปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์
 1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ/ วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสม รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. สร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
 3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและชุมชนสัมพันธ์
 4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถ่ายภาพและการจัดเก็บคลังภาพ
 5. ติดตามและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อ การรับสมัครนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา
 6. วางแผน และดำเนินการด้านการตลาดในสถานะของสถานศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
 7. ดำเนินการด้านธุรการ การเงิน พัสดุของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ติดต่อ สอบถาม
คู่มือการปฏิบัติงานและให้บริการ        
» ติดต่อมหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
  • โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  • โทร.029091432, 025290674-7 ต่อ 122,123 โทรสาร 025293598
  • เว็บไซต์ : http://acad.vru.ac.th

 • งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
 • ห้องงานสื่อสารองค์กรและการตลาด (เยื้องธนาคารกรุงไทย ติดอาคารคหกรรม)
 • โทร. 02-529 0674 - 7,  ต่อ 119 ,284  สายด่วน 084 -465 0033 โทรสาร 02-9091425
 • เว็บไซด์ : http://pr.vru.ac.th
 • facebook: งานสื่อสารองค์กร วไลยอลงกรณ์ fanpage : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • Twitter: vru_valaya
 • Instagram: vru_valaya
 • Line: vru_valaya
 • YouTube: ช่อง Vru channel
งานสื่อสารองค์กรและการตลาด