เกี่ยวกับเรา

  ประชาสัมพันธ์ วไลยอลงกรณ์           มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานและดำเนินการ เผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปีตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ติดตามวิเคราะห์ข่าวสารเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายและบริหารข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมน ท้องถิ่น รวมทั้งให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์และการผลิตสื่อประเภทต่างๆ   วิสัยทัศน์ เป็นเลิศในการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงรุกขององค์กร   พันธกิจ ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ - มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู - มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของ มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
 1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของ มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ภาระหน้าที่
 1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ/ วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสม รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. สร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
 3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและชุมชนสัมพันธ์
 4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถ่ายภาพและการจัดเก็บคลังภาพ
 5. ติดตามและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อ การรับสมัครนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา
 6. ดำเนินการด้านธุรการ การเงิน พัสดุของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ติดต่อ สอบถาม
  ค่านิยมหลักขององค์กร
 1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
 3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
 5. มีจิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)
  ติดต่องานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 1 (เยื้องธนาคารกรุงไทย ติดอาคารคหกรรม) โทร. 0-2529-0674-7, 0-2909-1425  โทรสาร. 0-2909-1425 E-mail: pr@vru.ac.th Facebook Fan page:  ประชาสัมพันธ์วไลยอลงกรณ์ เว็บไซต์  http://pr.vru.ac.th   ติดต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
» ติดต่อมหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
  • โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  • โทร.029091432, 025290674-7 ต่อ 122,123 โทรสาร 025293598
  • เว็บไซต์ : http://acad.vru.ac.th

 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
 • โทร. 02-5291638, 02-5290674 - 7 ต่อ 288 โทรสาร 02-5291638
 • เว็บไซด์ : http://grad.vru.ac.th