การแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดประจำปี 2562 พยอมเกมส์

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดประจำปี 2562 พยอมเกมส์ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 และพิธีปฎิญาณตนต่อต้านยาเสพติด” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำบุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นเล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด
2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัน ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3.เพื่อส่งเสริมใช้ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถใช้ชีวิตในสัมคมได้อย่างมีความสุข
4.เพื่อเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนในสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตำบลพยอม
5.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้พระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน
6.เพื่อตอบสนองนโนบายของรัฐ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.เด็ก เยาวชน ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และปฎิญาณตนต่อต้านยาเสพติด

ณ อบต พยอม วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 07.30 น. #http://pr.vru.ac.th #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Posted in ข่าวสาร.