“จิตอาสา วไลยอลงกรณ์ฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ”


นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการปล่อยแถวจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวรายงานและมี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี และผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าร้านหงส์ เพ็ท เซ็นเตอร์ นวนคร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
#http://pr.vru.ac.th
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Posted in ข่าวสาร.