พิธีสักการะสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

 

 

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะได้เข้าร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้เป็นองค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Posted in ข่าวสาร.