สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

   

 

   

 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ์ จัดโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถเป็นแกนหลักของจิตอาสาในหน่วยงานของตน และเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน เข้ารับการอบรม ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และบุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรม ระหว่างเวลา 13.00 -17.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “รุ่นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Posted in ข่าวสาร.